Privacyverklaring KNMG

Privacyverklaring
Laatste update: 14 augustus 2018

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), gevestigd aan ‘Domus Medica’, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.knmg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De KNMG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat een federatiepartner van de KNMG, waar u lid van bent, uw gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KNMG verwerkt in sommige gevallen ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Lidmaatschap (federatiepartner)
  • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
De KNMG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
De KNMG analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
De KNMG volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
De KNMG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens is omdat u daar toestemming voor heeft gegeven (artikel 6.1.a AVG), of omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de KNMG is opgedragen zoals uw registratie in een specialistenregister (artikel 6.1.e AVG), of omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de KNMG of van een derde, zoals het kunnen leveren van (juridische) diensten (artikel 6.1.f AVG).

Indien toestemming de rechtsgrond is voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde weer in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
De KNMG neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNMG) tussen zit. KNMG gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Dynamics 365 CRM

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KNMG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is gedocumenteerd in ons verwerkingsregister.

Delen van persoonsgegevens met derden
De KNMG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KNMG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KNMG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fed.knmg.nl.  Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij adviseren U hiervoor gebruik te maken van de KopieID-app. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KNMG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KNMG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fed.knmg.nl.